สาขาการท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 15, 2017
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
-งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-งานส่วนหน้าโรงแรม
-งานแม่บ้านโรงแรม
-งานการตลาดเพื่อการโรงแรม
-การบริการด้วยใจ
2. คุณธรรม
-มีใจรักการบริการ
-ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-ความซื่อสัตย์ สุจริต
-ความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
-การเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น
-มีความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือทั้งใน

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
-สถานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
-อุปกรณ์และครุภัณฑ์เหมาะสมกับการฝึกวิชาชีพ
-มี่สื่อที่เพียงพอต่อผู้เรียน
-องค์ความรู้เหมาะสมแก่วิชาชีพชาวโรงแรม
มีเหตุผล
-เพื่อเรียนรู้วิชาชีพโรงแรม
-เพื่อช่วยเพิ่มพูนวิชาชีพการ
-เพื่อปรับทัศนคติสู่นักบริการมืออาชีพ
-เพื่อก้าวทันวิทยาการด้านโรงแรมยุคใหม่
-เพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างความมุ่งมั่นการทำงานด้านการโรงแรมเพื่ออนาคต
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-มีองค์ความรู้ที่ครบครันในด้านการโรงแรม
–ฝึกฝนการปฏิบัติด้านวิชาชีพ
-สร้างนิสัยรักการบริการ
-ต้องฝึกฝนเพื่อการเกิดทักษะในงานโรงแรม
-มีแนวคิดเชิงบวกในวิชาชีพบริการ
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในด้านบริการเกิดการหารายได้ระหว่างเรียนทางด้านบริการอาหารเครื่องดื่ม,งานแม่บ้านโรงแรม,งานบริการห้องพัก
4.มิติ

วัตถุ
การได้ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมในทุกๆด้านขึ้นสภาพแวดล้อมที่พร้อมด้วยสถานที่ , อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่ครบครันตามมาตรฐานโรงแรมจะเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านแก่นักศึกษาสาขาการโรงแรม
สังคม
ถ้านักศึกษาสาขาการโรงแรมเป็นการรักการเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีจะทำให้นักเรียนมีทั้งองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีส่งผลให้นักเรียนเป็นกลไกให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ดีของเขาและสามารถบริการวิชาชีพสู่สังคมได้
วัฒนธรรม
เมื่อนักศึกษาสาขาการโรงแรมกลุ่มแรกเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนด้านวิชาชีพโรงแรมรักในสถานที่ , รักในสิ่งของครุภัณฑ์จะเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องและเกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเกิดทักษะการเรียนรู้ในเรื่องวิชาการและวิชาชีพบริการงานโรงแรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาชีพนักบริการในวิชาชีพโรงแรมทำให้แนวคิดของคนมีความเป็นระเบียบรักความสะอาด และรักความสวยงาม เมื่อนักเรียนผ่านการฝึกงานภาคปฏิบัติจากสถานที่ที่ดี จะส่งผลให้คนมีแนวคิดต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง