สาขาการโรงแรม
กุมภาพันธ์ 4, 2017
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 15, 2017
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
1.ความรู้ด้านการนำเที่ยว
2.ต้องรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3.มีความรู้ด้านการให้บริการ
4.มีความรู้ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
2. คุณธรรม
1.ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การทำงาน
2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
3.มีความขยันทำงานและอดทน
4.มีใจรักในงานบริการ
5.รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มี
6.มีความมานะพยายามหมั่นตรึกตรองพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสามารถนำงานไปสู่ผลสำเร็จ

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
1.วางบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมกับชีพมัคคุเทศก์
2.การแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวและอยู่ในกฎของความถูกต้อง
3.รู้จักเคารพในภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไม่มองธรรมชาติเป็นแค่ต้นทุน
4.ตามกำลังทรัพย์กำลังแรงงาน ความต้องการสินค้าของผู้ซื้อพอเหมาะ พอควรกับสิ่งแวดล้อม

มีเหตุผล
1.รักในงานอาชีพของตัวเอง
2.เผยแพร่เรื่องเที่ยวให้ต่างชาติได้รับรู้ เพื่อลดความเข้าใจที่ผิดที่มีต่อประเทศไทย
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความแปลกใหม่โดยส่งเสริมให้แหล่งชุมชนมีรายได้
มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
4.ก่อนทำอะไรต้องมีข้อมูล คิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงมือทำ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.มีประสบการณ์ในการทำงานมีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.มีความจริงใจ ไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ตัวเองและต่อสังคม
3.ควบคุมอารมณ์และตัวเองได้ดี
4.รู้จักประมาณตนเอง อย่าตามคนอื่นโดยไร้เหตุผล

4.มิติ

วัตถุ
สร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนคนในชุมชนก็จะไม่ละถิ่นฐานหรือขายที่ดินของตนเอง
สังคม
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมในด้านต่างๆและเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันแต่คงสภาพไว้เพื่อคนในอนาคต การพัฒนาต้องกระทำอย่างเกื้อกูลทั้ง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
วัฒนธรรม
เป็นผู้เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นไทย ให้ผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่นการท่องเที่ยวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างผลกระทบน้อยที่สุดการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยเห็น ประโยชนและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมาการเสริมสร้างความพอเพียง ทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ที่จะทําให้เด็กไทยคนไทย มีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติที่เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทยเข้าใจในความเป็นสากล
สิ่งแวดล้อม
มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เพราะฉะนั้นการป้องกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการท่องเที่ยว จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการคิด การทำ