สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 15, 2017
พระมหาชนก ตอนที่ 3
กุมภาพันธ์ 15, 2017
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
– งานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
– การทำป้าย การทำแม่พิมพ์
– การสร้างสรรค์งานตามหลักองค์ประกอบของศิลป์
2. คุณธรรม
– มีความขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจ
– มีความรับผิดชอบ
– มีความซื่อสัตย์
– รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
– ห้องเรียนเหมาะสมกับลักษณะงาน
– อุปกรณ์เครื่องมือวัสดุมีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการเรียนรู้
– มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่รวมถึงปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีเหตุผล
– เพื่อจัดกการเรียนรู้ในสายงานวิจิตศิลป์ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาขีพ
– เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
– มีสถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านทักษะและความรู้ในสายงานวิจิตรศิลป์ที่เหมาะสม
– ฝึกให้นักเรียนมีทักษะความรู้และมีจรรยาบรรณวิชาชพ
– ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพในสายงานวิจิตรศิลป์
4.มิติ

วัตถุ
– ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้องและประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
สังคม
– ผู้เรียนรู้จักนำความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้
วัฒนธรรม
– นำความรู้ไปสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่นแะของชาติ
สิ่งแวดล้อม
– ผู้เรียนนำความรู้และทักษะไปสร้างสรรค์ความงามโดยเน้นด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม