สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาออกแบบ
กุมภาพันธ์ 21, 2018
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
-พัฒนาเว็บไซต์
-งานด้านกราฟิก
-งานด้านระบบเครือข่าย
-งานระบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
-งานด้านการ์ตูนเอนิเมชั่น
-งานพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กร
2. คุณธรรม
– มีใจรักการบริการ
– ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– ความซื่อสัตย์ สุจริต
– ความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
– การเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น
– มีความสามัคคีมีน้ำใจ

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
– สถานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
– อุปกรณ์และครุภัณฑ์เหมาะสมกับการฝึกวิชาชีพ
– มี่สื่อที่เพียงพอต่อผู้เรียน
– องค์ความรู้เหมาะสมแก่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มีเหตุผล
-เพื่อเรียนรู้วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-เพื่อช่วยเพิ่มพูนวิชาชีพการ
-เพื่อปรับทัศนคติสู่นักบริการมืออาชีพ
-เพื่อก้าวทันวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
-เพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างความมุ่งมั่นการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่ออนาคต
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-มีองค์ความรู้ที่ครบครันในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–ฝึกฝนการปฏิบัติด้านวิชาชีพ
-ต้องฝึกฝนเพื่อการเกิดทักษะในงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีแนวคิดเชิงบวกในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในด้านพัฒนาเว็บไซต์ งานด้านกราฟิก
ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล การ์ตูนเอนิเมชั่น และ
สารสนเทศองค์กร

4.มิติ

วัตถุ
การได้ฝึกปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในทุกๆ
ด้านตามสภาพแวดล้อมที่พร้อมด้วยสถานที่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่ครบครันตามมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจทำให้เกิดทักษะความชำนาญสำหรับผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานในเวทีประชาคมอาเซียน

สังคม
ผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความสนใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเองทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งจะทำให้เกิดทั้งองค์ความรู้และทัศนคติที่ดี จนส่งผลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ดีของตนเอง อีกทั้งยังสามารถบริการวิชาชีพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปได้
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรของผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย ซึ่งได้รับการปลูกฝัง และ สอดแทรกในการเรียนการสอนตามวิธีการของสาขาวิชาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วจนมีการส่งต่อวัฒนธรรมดังกล่าวไปสู่ผู้เรียนรุ่นสู่ตลอดเรื่อยมา
สิ่งแวดล้อม
วิชาชีพได้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเน้นย้ำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนการประหยัดพลังงาน ความเป็นระเบียบและรักความสะอาด การจัดสถานที่เรียนที่ได้บรรยากาศทันสมัย เมื่อผู้เรียนได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้จะทำให้เกิดเป็นความคุ้นเคยและเป็นบุคคลที่รักและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป