สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาอาหาร
กุมภาพันธ์ 21, 2018
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
– ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดตกแต่งสถานที่ ภายใน และภายนอกอาคาร
– การออกแบบป้ายตัวอักษร ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆ
– การสร้างสรรค์งานจัดตกแต่ง รูปแบบความสวยงามของพื้นที่ งานสถานที่บริเวณ
2. คุณธรรม
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
– มีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
– มีความซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น
– รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และกล้าแสดงความคิดเห็น
– มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
– การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
– ห้องปฎิบัติการมีความเหมาะสม ต่อการออกแบบเขียนแบบ
– มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีเหตุผล
– เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพให้เกิดประสบการณ์ตรงที่ดี
– เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะความรู้ นำไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
-เพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างความมุ่งมั่นการทำงานด้านไอทีเพื่ออนาคต
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
– มีสถานที่และแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทักษะวิชาชีพ และความรู้ ที่เหมาะสมต่องานออกแบบเขียนแบบ
– ฝึกให้นักเรียนมีทักษะความรู้และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
– ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพในวิชาชีพออกแบ

4.มิติ

วัตถุ
– สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นของตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับการออกแบบเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ หรือชิ้นงานโครงการต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความถูกต้อง และประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
สังคม
ผู้เรี– ผู้เรียนรู้จักนำความรู้และทักษะวิชาชีพ มาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้ และอยู่ในสังคมได้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง
วัฒนธรรม
– มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ ให้เข้ากับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติได้
สิ่งแวดล้อม
– ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติ สามารถลดโลกร้อนได้ ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ในการออบแบบสร้างสรรค์งานศิลปะและ ความงาม