สาขาวิชาออกแบบ
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
กุมภาพันธ์ 21, 2018
2.เงื่อนไข

<strong>1. ความรู้</strong>
รอบรู้ เรียนรู้ รอบคอบเกี่ยวกับหลักสูตร หลักวิชา หลักโภชนาการ เลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ มีความประหยัดในการประกอบอาหาร รับประทานอาหารตรงตามหลักโภชนาการที่ครบทั้ง ๕ หมู่ มีมารยาทในการรับประทานอาหารกับผู้อื่น

<strong>2. คุณธรรม</strong>
ใช้หลักความยุติธรรม หลักการแบ่งปันให้กับทีมงาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความตรงต่อเวลา มีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้หลักสติปัญญาในการแก้ปัญหา

3.หลักการพอเพียง

<>ความพอประมาณ</>
การเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลพอดีกับสาขาฯ การบริหารจัดการคำนึงถึงบุคลากร ผู้เรียนและองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นความประหยัด มีประโยชน์ มีความคุ้มค่า
<strong>มีเหตุผล</strong>
เน้นหลักคิด หลักธรรม หลักการนำและสนับสนุนให้บุคลากรทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
<strong>ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี</strong>
การมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร จะเป็นเงาสะท้อนและภูมิคุ้มกันที่ดีทางทัศนคติในการทำงานและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและใจที่ดีงาม มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิตคิดบวก คิดเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ
3.หลักการพอเพียง

<strong>เศรษฐกิจ</strong>
ดำรงชีวิตอยู่บนความพอดีกับความต้องการ เลือกรับประทานหรือเลือกวัสดุปรุงอาหารที่มีคุณภาพ ราคาไม่สูง แต่ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย

<strong>สังคม</strong>
สร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ ด้วยการรัปประทานอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันส่งดี ๆ ร่วมกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน คณะครู และผู้บริหาร
<strong>วัฒนธรรม</strong>
รักษา สนับสนุนส่งเสริม วัฒนธรรมอันดีงามด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่น ร่วมทั้งวัฒนธรรมในการรับประทาน และการอยู่ร่วมกัน
<strong>สิ่งแวดล้อม</strong>
เรียนรู้และเลือกใช้ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม รักษาสิ่งแวดล้อม