สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาการโรงแรม
กุมภาพันธ์ 21, 2018

2.เงื่อนไข

1. ความรู้
– พัฒนาด้านวิชาชีพคหกรรม
– นำความรู้ ความสามารถไปใช้ประกอบวิชาชีพได้
– พัฒนาและต่อยอดเพื่อแสวงหาความรู้ที่แปลกใหม่ในวิชาชีพคหกรรม

2. คุณธรรม
– มีใจรักในงานฝีมือ
– ความซื่อสัตย์ สุจริต
– มีความสามัคคีมีน้ำใจ
– ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– ความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน
– การเสียสละ แบ่งปันความรู้ในวิชาชีพให้กับผู้อื่น

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
– ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
– ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีมากให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล

มีเหตุผล
– เพื่อศึกษาวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่
– เพื่อศึกษาทฤษฎีในการย้อมสีรังไหมจากธรรมชาติ
– เพื่อต่อยอดและพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านคหกรรม
– เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างเรียนหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
– ฝึกฝนด้านทักษะวิชาชีพคหกรรม
– ฝึกฝนความอดทน อดกลั้นในการทำงาน
– มีความเพียรพยายาม ในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

4.มิติ

วัตถุ
– ใช่วัสดุให้คุ้มค่า
– เพิ่มมูลค่าของวัสดุที่มีมากในท้องถิ่น
– ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
– ต่อยอดวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

สังคม
– สามารถจัดทำเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคีในชุมชน
– สร้างความรัก ความสามัคคีของปองดองในชุมชน
– สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

วัฒนธรรม
– ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวอิสาน ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาวอิสาน

สิ่งแวดล้อม
– ได้ทดลองใช้สีจากธรรมชาติ
– ใช้ทฤษฎีสีในการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ
– ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ