สาขาวิชาการโรงแรม
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
กุมภาพันธ์ 21, 2018
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
• การวางตำแหน่งสินค้าให้เหมาะสม
• การจัดสรรพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย
. หลักเกณฑ์ในการจัดเรียงสินค้า

2. คุณธรรม
• ความสนใจใฝ่รู้
. ความกระตือรือร้น
• ความคิดสร้างสรรค์
. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• ความซื่อสัตย์ สุจริต
. ความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
. ความสามัคคีมีน้ำใน

3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
• ร้านค้าปลีกจำลองที่มีขนาดพอดี
. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมีครบเหมาะสมกับสาขาอาชีพ

มีเหตุผล
• เพื่อการจัดการเรียนตามหลักสูตร
• เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตัวชี้วัดได้ตามเวลาที่กำหนด
. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเข้ากับการไปทำงานที่สถานประกอบการได้

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
• นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ
• มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอน

4.มิติ

วัตถุ
• นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดเรียงสินค้า
สังคม
• กล้าแสดงออก
• นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

วัฒนธรรม
• เรียนรู้อย่างมีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน
สิ่งแวดล้อม
• มีจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
. มีการจัดสถานที่ห้องเรียนได้บรรยากาศทันสมัย ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้จะทำให้เกิดเป็น