สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
กุมภาพันธ์ 21, 2018
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
กุมภาพันธ์ 21, 2018
2.เงื่อนไข

1. ความรู้
– การวางตำแหน่งสินค้าให้เหมาะสม
– การจัดสรรพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย
– หลักเกณฑ์ในการจัดเรียงสินค้า
2. คุณธรรม
– ความสนใจใฝ่รู้
– ความกระตือรือร้น
– ความคิดสร้างสรรค์
– ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– ความซื่อสัตย์ สุจริต
– ความขยัน อดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
– ความสามัคคีมีน้ำใน
3.หลักการพอเพียง

ความพอประมาณ
– ร้านค้าปลีกจำลองที่มีขนาดพอดี
– อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมีครบเหมาะสมกับสาขาอาชีพ
มีเหตุผล
– เพื่อการจัดการเรียนตามหลักสูตร
– เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตัวชี้วัดได้ตามเวลาที่กำหนด
– นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเข้ากับการไปทำงานที่สถานประกอบการได้
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
– นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ
– มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอน

4.มิติ

วัตถุ
– นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดเรียงสินค้า สังคม

สังคม
– กล้าแสดงออก
– นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
วัฒนธรรม
– เรียนรู้อย่างมีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน
สิ่งแวดล้อม
– มีจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– มีการจัดสถานที่ห้องเรียนได้บรรยากาศทันสมัย ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้จะทำให้เกิดเป็นความคุ้นเคยและเป็นบุคคลที่รักและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป