แหล่งเรียนรู้สาขาวิชา

ศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

การมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นกรอบแนวคิดที่บอกหลักการแแนวทางปฏิบัติฯ

ศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชี

การมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นกรอบแนวคิดที่บอกหลักการแแนวทางปฏิบัติฯ

ศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นกรอบแนวคิดที่บอกหลักการแแนวทางปฏิบัติฯ

ศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นกรอบแนวคิดที่บอกหลักการแแนวทางปฏิบัติฯ