โครงการวันพระอาชีวะฟังธรรม

โครงการวันพระอาชีวะฟังธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีการดำเนินโครงการวันพระ อาชีวะ ฟังธรรม จัดกิจกรรมในทุกวันพระ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสีขาว
2. หลังกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อการถวายสังฆทาน และฟังธรรมเทศนา
3. กิจกรรมจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมงโดยจะใช้การร่นคาบเรียนปกติลงตามสมควร

Our custom-made authoring company suggests you with a superb chance to get splendidly compiled plagiarism-f-r-e-e specialized written documents and, therefore, save your time and cash write my paper